danioł, teksty z maja 2018 roku

7 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 07:51

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 19:54

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2018, 13:53

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 maja 2018, 13:03

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 00:05

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 maja 2018, 09:24

naj­większe do­my bu­dują praw­dzi­wie bezdomni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2018, 21:52

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]