danioł, teksty z maja 2018 roku

7 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 05:51

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 17:54

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2018, 11:53

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 maja 2018, 11:03

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2018, 22:05

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 maja 2018, 07:24

naj­większe do­my bu­dują praw­dzi­wie bezdomni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2018, 19:52

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]