danioł, teksty z marca 2010 roku

7 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

nie to co nas bo­li spra­wia nam ból, nie to co kocha­my jest is­totą miłości 

myśl
zebrała 61 fiszek • 24 marca 2010, 17:21

wszys­tko zais­tniało tyl­ko po to, byś po­siadł spo­sob­ność dos­trzeżenia niczego 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 marca 2010, 10:50

popatrz

gdy­by to zrozumieć
liść nie spa­dałby z drze­wa na ziemię
a wa­ta cuk­ro­wa i balony
byłyby na co dzień

więc obudź się i włóż
tip­sy, stringi
i róż 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 marca 2010, 12:57

zabić poetę

słowem.

bo cóżże za oręż on trzy­ma twardszy
niźli śmierć własną. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 marca 2010, 19:33

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 13 marca 2010, 13:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 7 marca 2010, 08:22

Pod­stawą zro­zumienia is­to­ty rzeczy­wis­tości jest fakt, że ona nig­dy nie pow­stała, nie może więc się skończyć. Je­dyną jej zaś treścią jest to, że trwa, a nie is­tnieje. Bo is­tnieć mogą rzeczy poczęte, chwi­lowe i skończo­ne, po­siadające po­zorną stałość, stworzoną naszym umysłem z lęku przed prawdą nibybytu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 marca 2010, 12:22

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]