danioł, teksty z października 2011 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

świado­mość snu nie jest przebudzeniem 

aforyzm dnia z 19 listopada 2012 roku
zebrał 141 fiszek • 22 października 2011, 13:37

gdy za­bijesz już w so­bie wszys­tko co żyło, dos­trzeżesz, że nic i tak nie umarło 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 października 2011, 19:05

sko­ro prze­ciwieństwem ni­cości jest wszys­tkość, czym do kur­wy jest cosiość 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 października 2011, 23:58

wszys­tko is­tnieje do cza­su gdy nie próbu­jesz zrozumieć 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 7 października 2011, 15:15

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 5 października 2011, 23:16

gdy­by człowiek znał prawdę mu­siałby wciąż o niej zapominać 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 4 października 2011, 23:49

przy­jem­ność jest formą wewnętrznej mas­turbac­ji, dla której poz­wa­lamy gwałcić się rzeczywistości 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 1 października 2011, 12:51

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]