danioł, teksty z października 2016 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

to cze­go w so­bie niena­widzę uświada­mia mi kim właści­wie jestem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2016, 20:21

te­go cze­go nie da wy­razić się słowa­mi szu­kaj w pus­tce między nimi 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2016, 23:10

zmiana nie po­lega na poz­by­waniu się wad, a na ich akceptacji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2016, 22:32

prze­cież nikt z nas po po­rodzie nie przeżyje 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2016, 14:05

przy­jem­ność jest cier­pieniem, które­go doświad­czyłeś niewys­tar­czająco wiele 

myśl dnia z 25 października 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 24 października 2016, 21:46

seks poz­ba­wiony po­ten­cjału poczęcia, jest tak na­miętny jak ten, mu je­dynie służący 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2016, 21:43

wszak to mo­ja włas­na ułom­ność wskrzesza wiarę w is­tnienie boga 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2016, 21:35

przy­jem­ność jest je­dynie po­wieką cierpienia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2016, 21:27

to co po­rusza, zatrzymuje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 października 2016, 21:04

my ma­my znacze­nie, o ile zakłada­my włas­ne istnienie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 października 2016, 00:19

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]