danioł, teksty z października 2016 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

to cze­go w so­bie niena­widzę uświada­mia mi kim właści­wie jestem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2016, 19:21

te­go cze­go nie da wy­razić się słowa­mi szu­kaj w pus­tce między nimi 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2016, 21:10

zmiana nie po­lega na poz­by­waniu się wad, a na ich akceptacji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2016, 20:32

prze­cież nikt z nas po po­rodzie nie przeżyje 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2016, 12:05

przy­jem­ność jest cier­pieniem, które­go doświad­czyłeś niewys­tar­czająco wiele 

myśl dnia z 25 października 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 24 października 2016, 19:46

seks poz­ba­wiony po­ten­cjału poczęcia, jest tak na­miętny jak ten, mu je­dynie służący 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2016, 19:43

wszak to mo­ja włas­na ułom­ność wskrzesza wiarę w is­tnienie boga 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2016, 19:35

przy­jem­ność jest je­dynie po­wieką cierpienia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2016, 19:27

to co po­rusza, zatrzymuje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 października 2016, 19:04

my ma­my znacze­nie, o ile zakłada­my włas­ne istnienie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 października 2016, 22:19

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]