danioł, teksty z sierpnia 2011 roku

22 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

festiwal

chciałbym na­pisać że umiem miłość
spot­kałem smoka
od­kryłem nic

ilek­roć próbuję wysłać ci ese­mesa mam za duże palce
jak­kolwiek chcę się odnaleźć
py­tasz o dziecko

lu­bię słowo balustrada
rdza
nietakość

bez no­cy nie ma ciem
nietoperzy
diabła
szatana
lucyfera

każde słowo znaczy to samo
chcesz po­wie­dzieć śmierć
naj­pierw umrzyj 

wiersz dnia z 4 lipca 2015 roku
zebrał 30 fiszek • 31 sierpnia 2011, 10:55

je­dynie prze­wod­nik może cię zagubić 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 sierpnia 2011, 12:45

jed­ność prze­ciwieństw nie oz­nacza ich tożsamości 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 29 sierpnia 2011, 10:59

by słowa mogły mówić, pozwól im milczeć 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 sierpnia 2011, 14:08

praw­dzi­wa twórczość wy­myka się wszys­tkiemu, zwłaszcza sobie 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 27 sierpnia 2011, 09:17

rzeczy­wis­tość to my lub toniemy
z niemojości 

aforyzm dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 127 fiszek • 26 sierpnia 2011, 10:50

przy dnie jest tak sa­mo blis­ko lus­tra wo­dy jak chwi­le przed za­nurze­niem, ty­le że wilgotniej
z rozmów z .R 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 sierpnia 2011, 10:54

właśnie w tym cze­mu przeczysz, jes­teś w sta­nie się potwierdzić 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 24 sierpnia 2011, 10:47

po­myśle­nie cze­gokol­wiek jest abor­cją, ub­ra­nie te­go w słowa wie­cznym pośmiewis­kiem, więc wszys­tko co przeczy­tasz jest je­dynie mar­twym, niepocho­wanym płodem 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 23 sierpnia 2011, 10:49

im częściej ot­wierasz us­ta, tym mniej cię z nich słychać 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 22 sierpnia 2011, 10:46

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]