danioł, teksty ze stycznia 2019 roku

45 tekstów ze stycznia 2019 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

żywy nie zmartwychwstaniesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2019, 21:17

większość z nas zda­je się ro­bić wszys­tko, by nie ro­bić niczego 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 stycznia 2019, 21:08

wierzę, a to więcej jak­bym wiedział 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2019, 20:51

his­to­ria to in­ter­pre­tac­ja przeszłości, każdy ma swoją, jak dziurkę w d., szko­da tyl­ko, że tak bar­dzo lu­bimy s r a ć publicznie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2019, 20:50

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 24 stycznia 2019, 20:49

je­dyne dob­ro, które możemy czy­nić świado­mie, to modlitwa 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2019, 19:33

jeśli myślisz, że masz rację, to na pew­no masz rację, że myślisz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2019, 20:52

jeśli chcesz do­rosnąć mu­sisz po­zos­tać dzieckiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2019, 20:24

jeżeli prze­raża cię śmierć, na­wet nie myśl o życiu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2019, 20:45

jeżeli nie wiesz co zro­bić za­pytaj się co zro­biłby jezus 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2019, 20:31

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]